XXXVIII sesja Rady Powiatu Białostockiego

Dodana: 25 styczeń 2021 08:10

21 stycznia 2021 roku odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym (w formie wideokonferencji). Radni m.in. podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2021. Do budżetu wpisano planowaną przebudowę drogi powiatowej nr 1394B Sielachowskie – Osowicze (gm. Wasilków) - etap II. O wykonanie inwestycji wnioskowali powiatowi radni Jadwiga Piotrowska, Zenon Żukowski i Sebastian Ptaszyński. W czwartek radni wyrazili zgodę na przebudowę 800 m odcinka. We wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych Powiat Białostocki założył, że przebudowa drogi w gm. Wasilków będzie kosztować 6 mln zł. – Będzie to skomplikowana inwestycja, bo teren jest zurbanizowany, trzeba uwzględnić światłowody, wodociąg, elektryczność. Są tam również ostre zakręty – wyjaśnia starosta Jan Bolesław Perkowski.

Powiat Białostocki liczy na dofinansowanie z FDS w wysokości 3 mln zł. Resztę kosztów musiałyby pokryć po połowie Powiat i Gmina Wasilków.

Radni zabezpieczyli też w budżecie na 2021 r. fundusze na opracowanie dokumentacji projektowej drogi 1504 B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1498 B i 1518 B wraz ze skrzyżowaniem (Markowszczyzna - Iwanówka -Turośń Kościelna).

Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie opłat i kosztów, związanych z usuwaniem pojazdów w 2021 r. Rada podjęła też uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 roku. W budżecie Powiatu Białostockiego wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Pieniądze mogą być przeznaczone na:

 1. udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, na podstawie skierowań przez dyrektora szkoły lub placówki;
 2. kształcenie na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych, na następujących specjalnościach:
  1. surdologopedia,
  2. seksuologia kliniczna,
  3. integracja sensoryczna,
  4. terapia behawioralna,
  5. neuroterapia Biofeedback,
  6. doradztwo zawodowe,
  7. pedagogika terapeutyczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -„niepełnosprawność ruchowa”,
  8. logopedia dla uczniów z orzeczeniem afazji, wady wymowy,
  9. przedsiębiorczość,
  10. tutoring w szkole- realizacja pracy nauczyciela jako tutora kierującego pracą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Radni określili na 2021 rok maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości do 75 % całkowitych kosztów kształcenia (za dwa semestry), nie więcej jednak niż 1 500 zł.

Rada Powiatu przyjęła też uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Supraślu. Chodzi o nieruchomość gruntową, oznaczoną nr geod. 560/5 o powierzchni 0,0157 ha, położoną w obrębie m. Supraśl, gm. Supraśl, zajętej pod plac przed schodami kościoła pod wezwaniem Św. Trójcy w Supraślu. Przekazanie działki ma związek z planowaną poprawą komunikacji przed wejściem do kościoła.