XXIX sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 12 czerwiec 2020 13:24

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 19 czerwca 2020 roku o godz. 1000 odbędzie się XXIX sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (ul. Elektryczna 12).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 5. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
 6. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białostockiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.
 7. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2019 rok oraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 8. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
  w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Białostockiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 - 2034.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na odcinku byłej drogi wojewódzkiej nr 676 od km 13+913 do km 15+163 w miejscowości Ogrodniczki i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszy wynajem lokalu użytkowego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi dotyczącej decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej.
 18. Przyjęcie sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
 19. Interpelacje i zapytania Radnych.
 20. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 21. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Podpisał:

    Podpisał: 

Zenon Żukowski

   Przewodniczący Rady

 

Białystok, 9 czerwca 2020 r.