Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 10 czerwiec 2020 07:30

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 15 czerwca 2020 r. o godzinie 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny.
 2. Zapoznanie się z Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 4. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2019 rok oraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 - 2034.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji
  ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zdrowotnej
  w Łapach.
 10. Sprawy różne:
  1. Omówienie sytuacji SP ZOZ w Łapach.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 20 lutego 2020 r.

Podpisała:

Białystok, 9 czerwca 2020 r.