Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego

Dodana: 10 grudzień 2020 15:04

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 14 grudnia 2020 r. o godzinie 14:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2021 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021 - 2034.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
  w Powiecie Białostockim na lata 2021 - 2025”.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2021-2023”.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025”.
 8. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za 2020 rok.
 9. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.
 10. Sprawy różne:
 11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 19 listopada 2020 r.

 

Podpisała:

Sylwia Rząca

Przewodnicząca Komisji

 

Białystok, 10 grudzień 2020 r.