Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 26 maj 2020 10:56

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 4 czerwca 2020 roku o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Komisji Rewizyjnej.
 2. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
 3. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego
  za 2019 rok.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2019 rok.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
 6. Wydanie opinii w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego oraz wystosowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Białostockiego
  z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 9. Sprawy różne.

Podpisał:

Bogdan Zdanowicz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej