Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Dodana: 12 czerwiec 2020 15:08

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 17 czerwca 2020 roku o godzinie 16:00 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.
 2. Zapoznanie się z Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 4. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu
  za 2019 rok oraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 - 2034.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji
  ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Łapach.
 10. Sprawy różne:
 11. przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 20 maja 2020 r.

Podpisała:

Bożena Nienałtowska

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Białystok, 12 czerwca 2020 r.