Uwaga

Dodana: 9 październik 2020 10:36

Informuje się, iż przy zamawianiu materiałów z zasobu drogą elektroniczną tj. mapy zasadniczej w postaci elektronicznej i papierowej współczynnik CL - 1.0 stosuje się tylko do materiałów zamawianych dla potrzeb własnych , niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji ich treści w sieci (internecie).

We wszystkich innych przypadkach, materiały zasobu udostępnia się stosując współczynnik CL - 2.0.

 W przypadku osób nieprzestrzegających powyższej zasady, wynikającej z przepisów pkt. 4.1 i 4.2 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 roku, poz. 276) wnioski dotyczące takich spraw kierowane będą do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku celem zastosowania kar pieniężnych wynikających z przepisów art. 48a, ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne tj.(kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnianie tych materiałów).