Pismo do władających sieciami w sprawie elektronicznych narad

Białystok, dn. 12.12.2019 roku

GKN6641.1.20.2019

 

Podmioty uczestniczące w naradach koordynacyjnych dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, projektanci

(wszyscy)

 

Starostwo Powiatowe w Białymstoku uprzejmie informuje, iż z dniem 01.01.2020 roku wdrożony zostaje system informatyczny umożliwiający przeprowadzanie narad koordynacyjnych drogą elektroniczną poprzez geoportal powiatowy – link do serwisu to https://bialystok.geoportal2.pl/map/zud. Dostęp do serwisu możliwy jest także ze stron: www.podgik.bialystok.pl oraz www.powiatbialostocki.pl/pl/rpodgik. Aby uzyskać dostęp do wymienionej funkcjonalności koniecznym będzie podpisanie ze Starostą Powiatu Białostockiego umowy o dostępie do systemu informatycznego umożliwiającego uczestnictwo w naradach koordynacyjnych przeprowadzanych drogą elektroniczną z wykorzystaniem geoportalu powiatowego. Po podpisaniu umowy, Władający sieciami oraz inni zainteresowani rezultatami narady koordynacyjnej, otrzymają login oraz hasło dostępu, uprawniające do uczestnictwa w naradach.

Dodatkowo proszę, aby  władający sieciami do upoważnień jakie udzielają projektantom dołączali wykaz projektów, do których udzielono upoważnienia. Jest to warunkiem umożliwienia projektantowi dostępu do danych z operatu ewidencji gruntów i budynków drogą elektroniczną.

Starostwo Powiatowe w Białymstoku uprzejmie informuje, iż z dniem 01.01.2020 roku wdrożony zostaje również system informatyczny umożliwiający składanie przez projektantów wniosków o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu drogą elektroniczną poprzez geoportal powiatowy.

Ponadto informuje się, iż serwis https://bialystok.geoportal2.pl/map/mat/mat.php umożliwia projektantom oprócz składania wniosków na narady koordynacyjne również n/w funkcjonalności:

 1. Zamawianie map ewidencyjnych w postaci drukowanej tj. wnioskodawca składa wniosek, reguluje opłatę i czeka na dostarczenie mapy pocztą (mapa posiadać będzie wszystkie pieczęcie);
 2. Zamawianie mapy ewidencyjnej w postaci elektronicznej tj. wnioskodawca składa wniosek, reguluje opłatę otrzymuje licencję i może bezpośrednio po uregulowaniu opłaty otrzymać mapę w formacie dxf, geotiff, pdf (mapa nie posiada pieczęci);
 3. Zamawianie mapy zasadniczej w postaci drukowanej – analogicznie jak przy mapie ewidencyjnej
 4. Zamawianie mapy zasadniczej w postaci elektronicznej – analogicznie jak przy mapie ewidencyjnej
 5. Zamawianie zbioru danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT – tylko wersja elektroniczna analogicznie jak w pkt. 2 – dotyczy jedynie obrębów na których utworzono bazę GESUT;
 6. Zamawianie zbioru danych BDOT500 - tylko wersja elektroniczna analogicznie jak w pkt. 2 – dotyczy jedynie obrębów na których utworzono bazę BDOT;
 7. Zamawianie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości – funkcja nie wykorzystywana przez projektantów.
 8. Zamawianie osnowy geodezyjnej – funkcja nie wykorzystywana przez projektantów.
 9. Wyrys i wypis – możliwy tylko właścicielom nieruchomości – funkcja nie wykorzystywana przez projektantów.
 10. Zbiór danych ewidencji gruntów i budynków- zbiór pełny, dostępny jedynie po podpisaniu umowy i załączeniu do wniosku podstawy prawnej udostępnienia danych oraz umowy z władającym siecią na wykonanie projektu – funkcja dostępna będzie w późniejszym terminie.
 11. Zbiór danych ewidencji gruntów i budynków - wybrane obiekty, dostępny jedynie po podpisaniu umowy i załączeniu do wniosku podstawy prawnej udostępnienia danych oraz umowy z władającym siecią na wykonanie projektu – funkcja dostępna będzie w późniejszym terminie.
 12. Przeglądanie listy wniosków złożonych poprzez serwis
 13. Przeglądanie pełnej treści mapy zasadniczej bądź ewidencyjnej z bardzo prostą funkcją wyszukiwania działek.

Od 1 stycznia 2020 roku nie będzie możliwości zamawiania jakichkolwiek dokumentów drogą elektroniczną z terenu gmin Łapy, Suraż i Poświętne, przewiduje się że opisana powyżej funkcjonalność będzie dostępna około 07.2020 roku. Zamawiając dokumenty na cele edukacyjne, w celu przeprowadzenia badań naukowych/prac rozwojowych, w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego, w celu prowadzenia szkolenia, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065, z późn. zm.) do wniosku należy załączyć odpowiednie umowy np. ze szkołą, uczelnią itp.

Informuje się, iż do wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy dołączyć:

 1. Propozycję usytuowania projektowanej sieci przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy do celów projektowych (tj. projekt zagospodarowania działki) w formacie PDF,
 2. Przebieg jedynie projektowanej/ych sieci w formacie dxf. umożliwiający aktualizację baz danych prowadzonych prze Starostę Powiatu Białostockiego,
 3. Ewentualnie warunki i inne dokumenty niezbędne z punktu widzenia projektanta do właściwego przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

 

Załączniki:

 1. Wzór umowy o dostępie do systemu informatycznego umożliwiającego uczestnictwo w naradach koordynacyjnych przeprowadzanych drogą elektroniczną z wykorzystaniem geoportalu powiatowego – nie dotyczy projektantów.
 2. Instrukcja korzystania z usługi przeprowadzania narad koordynacyjnych.
 3. Instrukcja korzystania z usługi zakupu materiałów zasobu oraz składania wniosków na naradę koordynacyjną.

 

Do kontaktu upoważniony jest:

 1. Jarosław Kapica – Przewodniczący narad koordynacyjnych tel. (85) 7406395.

Dodana: 12 grudzień 2019 14:06

Zmodyfikowana: 12 grudzień 2019 14:06