Zarząd Powiatu obrady

Dodana: 8 kwiecień 2021 14:53

Zarząd Powiatu Białostockiego ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Choroszczy przy ul. 3 Maja, oznaczonej jako działka nr 108/65 o pow. 0,0961 ha. Działka ta znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Powiatu Białostockiego i jest w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy. Po wyłonieniu nabywcy w przetargu, Powiat niezwłocznie podejmie czynności zmierzające do wygaszenia trwałego zarządu.

Ponadto na środowym (7.04.2021r.) posiedzeniu Zarząd podpisał umowy partnerskie w sprawie finansowania przedsięwzięć:

  • „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1444B przejście przez m. Sokole (gm. Michałowo)”.
  • „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1489B na odcinkach Żuki – Pasynki, Pasynki – Zagruszany (gm. Zabłudów)”.
  • „Przebudowa drogi powiatowej nr 1444B na odcinku Kuchmy – granica gminy Michałowo (gm. Michałowo)”.

Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Zabłudów Powiatowi Białostockiemu, na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową połączenia drogi powiatowej nr 1472B z drogami gminnymi w m. Tatarowce.

Podpisano aneks do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Michałowo Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej nr 1440B w miejscowości Topolany”.

Zarząd Powiatu przedłużył też „Galerii Ikon” najem części sali w budynku przy ul. M. Chodakowskiego 3 w Supraślu, na potrzeby sklepiku z pamiątkami.