Architektury

Dodana: 25 lipiec 2016 08:30

Wydział Architektury

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZADANIA WYDZIAŁU

Dyrektor Wydziału

Elżbieta  Karina  Kurzewska

III p., pokój  313,  tel. 85-740-39-72

Za-ca Dyrektora Wydziału

Anna  Misiuk

IIIp., pokój 313,  tel. 85-740-39-72

Do  zadań  WYDZIAŁU  ARCHITEKTURY  należy  realizacja  zadań  powiatu  i  starostwa  w  zakresie :

  1. Zatwierdzanie projektów budowlanych.
  2. Wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych.
  3. Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania obiektów i robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
  4. Przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części.
  5. Prowadzenie rejestru wydanych pozwoleń i zgłoszeń.
  6. Współdziałanie i współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie działań kontrolnych ustalonych  w ustawie Prawo budowlane.
  7. Partnerska współpraca z organami gminnymi w dziedzinie urbanistyki i architektury.
  8. Wydawanie zaświadczeń z zakresu zagadnień związanych z projektowaniem, realizacją i utrzymaniem obiektów budowlanych.

1. Pozwolenie na budowę, rozbiórkę, roboty budowlane

pokój nr 301

85-740-39-77

Gminy: Choroszcz (osoby fizyczne), Supraśl (osoby fizyczne), Poświętne, Suraż, Tykocin

pokój nr 302

85-740-39-66

 

Gminy: Juchnowiec Kościelny, Gmina Wasilków (osoby fizyczne)

pokój nr 303

85-740-39-00

 

Gminy: Dobrzyniewo Duże, Zabłudów

pokój nr 305

85- 740-39-25

Gminy: Łapy, Choroszcz (osoby prawne), Supraśl (osoby prawne), Juchnowiec Kościelny (osoby prawne), Wasilków (osoby prawne),

pokój nr 311

85-740-39-86

Gminy: Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Turośń Kościelna, Zawady

2. Przeniesienie pozwolenia na budowę

pokój nr 312

85-740-39-65

 

cały Powiat Białostocki

3. Odstępstwo do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

pokój nr 312

85-740-39-65

 

cały Powiat Białostocki

4. Zgłoszenie / Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

pokój nr 304

85-740-39-83

 

cały Powiat Białostocki

5. Zaświadczenie o samodzielności lokali mieszkalnych / Dodatek mieszkaniowy

pokój nr 312

85-740-39-65

 

cały Powiat Białostocki

6. Zjazdy, drogi

pokój nr 305

85- 740-39-25

cały Powiat Białostocki

7. Instalacje gazowe

pokój nr 310

85-740-39-98

cały Powiat Białostocki

8. Sieci

pokój nr 303, 305

85-740-39-00

        85-740-39-25

 

cały Powiat Białostocki

 

Działania te Wydział prowadzi w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 – tekst jednolity z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., Nr 0, poz. 462)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 ze zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 1997 r., Nr 132, poz. 877 ze zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463)

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r.,  Nr 43, poz. 430 ze zm.)

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2009 r., Nr 23, poz. 135 ze zm.)

8. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 1994r., Nr 85, poz. 388 – tekst jednolity z późn. zm.)

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r., Nr 156, poz. 1817 ze zm.)

10. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635 – tekst jednolity z późn. zm.)

11. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.)

12. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r., Nr 30, poz. 168 – tekst jednolity z późn. zm.)

13. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1966r., Nr 24, poz. 151 – tekst jednolity z późn. zm.)