ZAPOWIEDŹ SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

Dodana: 31 maj 2019 08:29

ZAPOWIEDŹ SPRZEDAŻY:

1. NIERUCHOMOŚĆ W BIAŁYMSTOKU przy ulicy Geodetów 1.

2. NIERUCHOMOŚĆ W SURAŻU przy ulicy Zabłudowskiej.


1. NIERUCHOMOŚĆ W BIAŁYMSTOKU przy ulicy Geodetów 1.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

 

ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Białymstoku przy ul. Geodetów 1:

- zabudowanej działki oznaczonej nr 1525/7, obr. 19, o pow. 0,4217 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr BI1B/00194112/2, gdzie jako właściciel gruntu ujawniona jest Gmina Białystok, a jako użytkownik wieczysty i właściciel znajdujących się na niej budynków  i budowli - Powiat Białostocki;

- niezabudowanej działki oznaczonej nr 1527/1, obr.19, o pow. 0,0022 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą o numerze BI1B/00189111/7, gdzie jako właściciel gruntu ujawniony jest Skarb Państwa, a jako użytkownik wieczysty - Powiat Białostocki.

Działki nr 1525/7 i 1527/1 znajdują się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (rejon ulicy Zaściańskiej i Nowowarszawskiej), zatwierdzonego Uchwałą RM w Białymstoku Nr VII/54/11 z dnia 28 lutego 2011 r. Części działek przeznaczone są pod zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną (teren oznaczony na planie symbolem 7,1U,MN), a w części pod drogę publiczną 7KD-L (istniejąca ulica lokalna o szerokości w liniach rozgraniczających 12,0 m, z jezdnią 1x2 pasy ruchu). Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego  - wysokość budynków ustala się: maksymalnie 10m w przypadku zabudowy mieszkaniowej, maksymalnie 12m w przypadku zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usługowej, i maksymalnie 16m w przypadku zabudowy usługowej z zakresu administracji publicznej zlokalizowanej na działce nr 1525/7.

Działka nr 1525/7 o pow. 0,4217 ha i działka nr 1527/1 o pow. 0,0022 ha (pow. łączna 0,4239 ha) tworzą na gruncie jeden obszar wspólnie zabudowany i zagospodarowany obiektami, wybudowanymi w roku 1967,  o pierwotnej funkcji administracyjno – produkcyjno – magazynowej oraz warsztatowo – garażowej,  rok budowy 1969 . Budynek administracyjno – produkcyjno – magazynowy składa się z dwóch członów. Krótszy czterokondygnacyjny o pow. użytkowej 846 m2 (administracyjno – magazynowy) oraz dłuższy trzykondygnacyjny o pow. użytkowej 1904 m2 (produkcyjno – usługowy). Powierzchnia użytkowa budynku warsztatowo - garażowego wynosi 112 m2. Na jego zapleczu znajduje się wiata o powierzchni zadaszenia 45 m2.

Teren, od strony ulicy Geodetów i Branickiego, ogrodzony. Brak ogrodzenia pomiędzy przedmiotową nieruchomością, a nieruchomościami sąsiednimi, tj. sklepem „Podlasiak” oraz posesją znajdującą się przy ulicy Nowowarszawskiej.

Infrastruktura techniczna – słupy oświetleniowe, przewody elektryczne, sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa i kanalizacja sanitarna - lokalna (szambo zlokalizowane na działce nr 1525/7).

Nieruchomość posiada przyłącze gazowe - skrzynka gazowa zlokalizowana na granicy posesji, od strony ul. Geodetów. Brak poprowadzonego przyłącza do budynku.

Na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 1525/7 została ustanowiona przez działkę nr 1525/2 służebność gruntowa, polegająca na prawie przeprowadzania przez działkę nr 1525/2, w pasie o szerokości 3 m, wzdłuż całej linii granicznej z działką nr 1524/2, wszelkich mediów celem uzbrojenia działki nr 1525/7.

Przetarg odbędzie się dnia 19 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsucza 2 - sala konferencyjna (parter).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 074 000,00 zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt cztery tysiące złotych).

(Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimum 40 740,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy siedemset czterdzieści złotych).

Wadium w pieniądzu: 203 700,00 zł (dwieście trzy tysiące siedemset złotych).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie ustalonego wadium do dnia 15 lipca 2019 r. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek  Starostwa Powiatowego w Białymstoku: PKO Bank Polski S.A. nr  46 1020 1332 0000 1102 0385 2449, w taki sposób, aby do dnia 15 lipca 2019 r.  (włącznie) wpłynęło na konto bankowe sprzedającego.  

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni (warunkiem jest podanie numeru konta, na które powinno być zwrócone wadium).

Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisów w księgach wieczystych.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości, a w przypadku występowania w imieniu osoby prawnej lub fizycznej – dokumenty upoważniające do reprezentacji. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty osoby reprezentującej. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku małżeńskiego wspólnego, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność drugiego małżonka lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie zawierającym zgodę drugiego małżonka na nabycie zabudowanej nieruchomości.

Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca, który wygra przetarg jest zobowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu w takim terminie, aby do dnia zawarcia umowy sprzedaży została odnotowana na koncie bankowym Starostwa Powiatowego w Białymstoku. 

Z chwilą wydania nieruchomości, tj. z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, nabywca zobowiązany będzie do  ponoszenia wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, a w szczególności kosztów: energii elektrycznej, poboru wody odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych, podatku od nieruchomości oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Białostockiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Powiatu Białostockiego zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białymstoku i opublikowane na stronie internetowej, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Białostockiego, zaś wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostaje zamieszczony w prasie codziennej ogólnokrajowej.

W przypadku, gdy w ramach wydania nieruchomości zajdzie konieczność okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości, koszty tych czynności poniesie powiat jako właściciel nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Branickiego 13, pokój 105, tel. 85 740 63 93.

 


2. ZAPOWIEDŹ SPRZEDAŻY - NIERUCHOMOŚĆ W SURAŻU przy ulicy Zabłudowskiej.

Informacja jest wyłącznie zapowiedzią sprzedaży, która jest planowana do zbycia na przełomie II i III kwartału 2019 r. Zostanie wówczas podana do publicznej wiadomości informacja o terminie i warunkach przetargu, w tym cena wywoławcza nieruchomości.

Działka nr 339/2 o powierzchni 0,1407 ha.

Rodzaj nieruchomości:

Działka zabudowana budynkiem byłego posterunku policji.

Powierzchnia użytkowa budynku (m2): 623,30 m2.

W skład nieruchomość wchodzi także niezabudowana działka nr 339/3  o  powierzchni 0,1001 ha.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ulicy Branickiego 13, tel. 85-740-63-93.