Ogłoszenie o o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Dodana: 11 sierpień 2020 12:45

OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3, art. 113 ust. 7 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

informuję o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Jurowce, gm. Wasilków, oznaczonej numerem geodezyjnym 1069/7 o pow. 0,0993 ha, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie zezwolenia na wejście w teren ww. nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego, tj. gazociągu średniego ciśnienia, a następnie wydanie decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości.

            W rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami ww. nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gdyż jej współwłaścicielka – Teresa Agata Kościuczyk, c. Mikołaja i Zofii nie żyje, a prawa spadkowe po ww. nieżyjącej nie zostały stwierdzone.

W związku z powyższym Starosta Powiatu Białostockiego wzywa osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do nieruchomości.

Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. J.K. Branickiego 13, 15-085 Białystok, pok. 104, w poniedziałki w godzinach 8ºº - 16ºº lub od wtorku do piątku w godzinach 730 - 1530, tel. 85 740 63 93.

            Starosta Powiatu Białostockiego jednocześnie zawiadamia, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.           

 

STAROSTA 

Jan Bolesław Perkowski