Informacja o zamiarze zobowiązania współwłaścicieli nieruchomości położonej w obrębie Płonka Kościelna, gm. Łapy

Dodana: 16 październik 2018 11:51

OGŁOSZENIE

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

 

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124b i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.121 ze zm.)

 

informuję

 

o zamiarze zobowiązania współwłaścicieli nieruchomości położonej w obrębie Płonka Kościelna, gm. Łapy oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 538/2 o pow. 1,2417 ha, do jej udostępnienia w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii elektroenergetycznej 110 kV, relacji Narew – Łapy, polegającej na wymianie izolatorów na słupie elektrycznym.

W rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami w w/w działce udział 1/4, traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym gdyż jej współwłaściciel Jan Roszkowski nie żyje.

W związku z powyższym wzywam spadkobierców Jana Roszkowskiego, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i udokumentowali swoje prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa do ww. nieruchomości winny zgłosić się do Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. J.K. Branickiego 13, 15-085 Białystok, pok. 104 w godzinach 8ºº - 15 ºº, tel. 85 740 63 93. Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tej nieruchomości.