XXVII Sesja Rady Powiatu Białostockiego- Absolutorium udzielone.

Dodana: 5 lipiec 2016 13:17

głosowanie radnych

30 czerwca 2016 roku odbyła się XXVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji podczas której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2015 roku, sprawozdaniem finansowym za rok 2015, a następnie z uchwałami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku i informacją o stanie mienia Powiatu Białostockiego. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Białostockiego po pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu za 2015 rok, wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. W wyniku głosowania Wysoka Rada udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.

Na sesji byli również obecnie przedstawiciele lokalnych mediów oraz Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w Supraślu reprezentujący mieszkańców użytkujących nieruchomość, która była tematem jednego z punktu obrad. 

Poniżej porządek obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji:

 

 1. Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2015 rok  oraz sprawozdaniem finansowym za 2015 rok.
 4. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Białostockiego.
 5. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białostockiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok.
 6. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu powiatu za 2015 rok oraz wnioskiem w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 7. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2015 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2015 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choroszcz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego    na realizację zadań w Gminie Choroszcz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty                             z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania przez Powiat Białostocki nieruchomościami o wartości nie przekraczającej pięćset tysięcy zł.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn.: „Zintegrowany program rozwoju Systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na i potrzeby regionalnej gospodarki”
 17. Przyjęcie sprawozdania za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. z gospodarowania nieruchomościami w tym nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. 
 18. Informacja Starosty o procach Zarządu między sesjami Rady.
 19. Interpelacje i zapytania Radnych.
 20. Przyjęcie protokołów z obrad XXV i XXVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 21. Sprawy różne.

Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.