XXIV Sesja Rady Powiatu Białostockiego

Dodana: 5 lipiec 2016 11:37

radni

28 kwietnia 2016 r.w siedzibie Starosta Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu. Radni podjęli następujące uchwały:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  Białostockiego na lata 2016 – 2020.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zabłudów zarządzania publiczną drogą powiatową.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choroszcz.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości 
  w drodze bezprzetargowej oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację czynności dotyczących najmu lokalu użytkowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin i Łapy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji w 2015 r. Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009 – 2015”.
 11. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2015 roku.
 12. Przyjęcie Informacji o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2015 r.
 13. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za 2015 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zasadności utworzenia w Powiecie Białostockim Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
 16. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2015 rok. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2016 rok.
 17. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej – informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pieczy zastępczej za 2015 r. Wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2016 r.
 18. Przyjęcie Sprawozdania z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.

Radni koalicji PiS i Klub Niezależnych wnieśli o dokonanie zmian w projekcie uchwały dotyczącej budżetu Powiatu Białostockiego na 2016r. Przegłosowana zmian dotyczyła 195 400 zł., które zamiast na dokumentacje projektowe, przeznaczono na przebudowę drogi powiatowej w Grabówce na ul. Białostockiej (280mb.) i budowę chodników na ul. Dolnej w Supraślu. W obu zadaniach pomoc finansową w wysokości 50%  przekazała także Gmina Supraśl.