XX Sesji Rady Powiatu Białostockiego

Dodana: 5 lipiec 2016 11:12

nowa rada powiatu

Zmiana prezydium Rady Powiatu. Na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz grupy czterech radnych niezależnych, dokonano zmiany przewodniczącej Rady i obu wiceprzewodniczących.

Miejsce Anny Grycuk zajął Zenon Żukowski, wiceprzewodniczącymi zamiast Bogusława Kwiatkowskiego i Jarosława Wądołowskiego zostali:  Jacek Bejm i Zdzisław Łukaszewicz.  Zmiany to  wynik nowego układu sił politycznych w Radzie Powiatu Białostockiego. Do 10-ciu radnych PiS dołączyli radni z klubu Niezależnych: (Wojciech Fiłownowicz, Jacek Bejm, Ryszard Łapiński, Jan Gradkowski),  oprócz Jana Gradkowskiego ( nie należał do żadnej partii) pozostali,  opuścili klub Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ta nowa sytuacja polityczna zablokowała także wniosek starosty o powołanie na członka zarządu radnego Krzysztofa Gołaszewskiego.

Ponadto  Rada Powiatu przyjęła:

-     Informację o wpływie i sposobie załatwienia skarg i wniosków rozpatrywanych przez Starostę Powiatu Białostockiego w 2015 roku;

-     Informację z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Białymstoku, którą przedstawił dyrektor Ośrodka Pan Tadeusz Stanisław Jastrzębski.

Podjęto również uchwały:

-     zmieniającą uchwałę Nr XVI/107/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach;

-     w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową;

-     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020;

-     w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016;

-     w sprawie powierzenia Gminie Suraż zarządzania publiczną drogą powiatową (dotyczy drogi powiatowej Nr 1518B Turośń Kościelna – Bobrowskie Gziki – Kowale – Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną Nr 106625B w miejscowości Kowale);

-     w sprawie powierzenia Gminie Suraż zarządzania publiczną drogą powiatową (dotyczy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1488B ul. Zabłudowska i drogi gminnej Nr 106623B ul. Zagumienna w Surażu);

-     w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518B Turośń Kościelna – Borowskie Gziki – Kowale – Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną Nr 106625B w miejscowości Kowale”;

-      w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1488B 
ul. Zabłudowskiej i drogi gminnej Nr 106623B ul. Zagumiennej w Surażu”;

-     w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego;

-     w sprawie dokonania darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Tykocin;

-     o zmianie uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego;

-     wyrażającej stanowisko w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń;

-     w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Grodnieńskim Rejonem w Republice Białoruś;

-     w sprawie zmiany uchwały w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego.

Starosta Antoni Pełkowski przedstawił informację o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. W okresie od 21 stycznia do 24 lutego 2016 r.Zarząd Powiatu obradował na 5 posiedzeniach, podczas których akceptował projekty uchwał oraz materiały kierowane pod obrady sesji Rady Powiatu, zajmował się  sprawami z zakresu: majątku powiatu; dróg powiatowych; ochrony zdrowie i pomocy spolecznej rozpatrzył; oświaty, kultury i sportu oraz z zakresu finansów i budżetu.