XLII sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

Dodana: 30 czerwiec 2017 08:39

XLII sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

Dnia 22 czerwca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 odbyła się XLII sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji podczas której podjęto następujące uchwały Rady Powiatu Białostockiego:

 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017,
 • w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Choroszcz, Gródek i Tykocin,
 • w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych,
 • w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych,
 • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej,
 • w sprawie udzielenia Gminie Choroszcz dotacji na współfinansowanie zadań objętych projektami w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Podczas XLII sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji nie podjęto następujących uchwał:

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2016,
 • w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2016 rok,
 • w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.

Porządek obrad XLII sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji:

 1. Otwarcie obrad XLII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2016 rok.
 4. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Białymstoku  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białostockiego sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2016 rok.
 5. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu
  za 2016 rok oraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 6. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Białymstoku  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Białostockiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2016 rok.
  8.1 Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Choroszcz, Gródek i Tykocin.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej.
 15. Przyjęcie sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
  15.1 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Choroszcz dotacji na współfinansowanie zadań objętych projektami w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
  15.2 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.
  15.3 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 16. Interpelacje i zapytania Radnych.
 17. Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Powiatu Białostockiego.