XL Sesja Rady Powiatu V Kadencji

Dodana: 18 maj 2017 15:05

XL Sesja Rady Powiatu V Kadencji

Dnia 27 kwietnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 odbyła się XL sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji podczas której podjęto następujące uchwały Rady Powiatu Białostockiego:

 • w sprawie okresowego wstrzymania realizacji przedsięwzięcia pt. „Budowa obiektu administracyjno– biurowego przy ul. Geodetów 1 w Białymstoku”,
 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego Powiatu Białostockiego na rok 2017,
 • w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2016 rok,
 • w sprawie ujemnego pokrycia wyniku finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach,
 • w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

Poniżej porządek obrad XL Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji:

 1. Otwarcie obrad XL sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie okresowego wstrzymania realizacji przedsięwzięcia pt. „Budowa obiektu administracyjno – biurowego przy ul. Geodetów 1 w Białymstoku”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2016 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2016 r.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za 2016 r.
 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej – informacji PCPR
  w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pieczy zastępczej za 2016 r. oraz wykazu potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2017 r.
 11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – informacji z działalności PCPR w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2016r. oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2017 r.
 12. Przyjęcie sprawozdania z wykorzystania środków PFRON w 2016 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury
  i  Kultury Fizycznej  Rady  Powiatu  Białostockiego.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów  Rady Powiatu Białostockiego.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
 18. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 19. Interpelacje i zapytania Radnych.
 20. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Powiatu Białostockiego.