LII sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

Dodana: 29 grudzień 2017 14:44

21 grudnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 odbyła się LII sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji na której przedstawiono następujące projekty uchwał Rady Powiatu Białostockiego:

 • w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Białostockiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
 • w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • w sprawie zmiany dotyczącej udzielenia Gminie Choroszcz dotacji na współfinansowanie zadań objętych projektami w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017,
 • w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka,
 • zmieniającej uchwałę wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
 • zmieniającej uchwałę wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże zarządzania publiczną drogą powiatową,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Zabłudów zarządzania publiczną drogą powiatową,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,
 • w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim, a Miejskim Okręgiem Gusiew w Rosji,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2015-2020”,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku,
 • w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2018 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2017 roku,
 • w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2018 rok,

Poniżej porządek obrad LII Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji:

 1. Otwarcie obrad LII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
  3a. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Białostockiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
  4a. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  4b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dotyczącej udzielenia Gminie Choroszcz dotacji na   współfinansowanie zadań objętych projektami w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
 3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028.
 4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego
  na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka.
  9a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
  9b. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej   i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże zarządzania publiczną drogą powiatową.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Zabłudów zarządzania publiczną drogą powiatową.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim, a Miejskim Okręgiem Gusiew w Rosji.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2015-2020”.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2018 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2017 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2018 rok.
 16. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Białostockiego za 2017 rok.
 17. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego na rok 2018.
 18. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2017 rok.
 19. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2017 rok.
 20. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2017 rok.
 21. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych w okresie od dnia 15 grudnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2017 r.
 22. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego podjętych w okresie od dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 5 grudnia 2017 r.
 23. Interpelacje i zapytania Radnych.
 24. Przyjęcie protokołu z obrad L sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie obrad LII sesji Rady Powiatu Białostockiego.