25 maja 2016 r. odbyła się XXV sesja Rady Powiatu Białostockiego.

Dodana: 5 lipiec 2016 12:02

przemowa przewodniczącego rady

Radni podczas obrad tejże sesji wysłuchali:

- informacji o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2015 roku, którą przedstawił  Pan Paweł Zabrocki –  Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku,
- informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Powiatu Białostockiego, którą przedstawił Pan Robert Wierzbowski -  Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,

- informacji o sytuacji  sanitarno – epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego 
w zakresie weterynarii, którą przedstawiła Pani Joanna Piekut – Koordynator Zespołu Zdrowia i Ochrony Zwierząt z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku,

- informacji z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2015, którą przedstawił Pan Andrzej Czaban – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.

Ponadto radni przyjęli:

- informację o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2015.

Starosta Antoni Pełkowski przedstawił informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między sesjami Rady od 27 kwietnia 2016 roku do 24 maja 2016 r. Zarząd obradował na 4 posiedzeniach, w czasie których zajmował się sprawami dotyczącymi majątku powiatu, dróg powiatowych, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, oświaty, kultury i sportu, a także finansów i budżetu.

Na XXV Radzie Powiatu Białostockiego podjęto również uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016,

- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2015 rok,         

- w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach,

- w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy                       na lata 2016 – 2020”,

- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku,

- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności nieruchomości,

- w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Wzrost jakości profilaktyki i diagnostyki chorób cywilizacyjnych na pograniczu polsko – litewskim”.