XIII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 18 czerwiec 2019 10:38

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż 27 czerwca 2019 roku (czwartek) o godz. 1100 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 (sala konferencyjna, parter) odbędzie się XIII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.       

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 5. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
 6. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białostockiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.
 7. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2018 rok oraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 8. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
  w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Białostockiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego
  za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 - 2034.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia zadania bieżącego utrzymania chodników, parkingów i zieleńców w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Czarna Białostocka.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości
  w drodze bezprzetargowej za cenę niższą niż wartość rynkowa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Białostockiego ze Stowarzyszenia „EUROREGION NIEMEN”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki – edycja II”.
 19. Przyjęcie sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
 20. Przedstawienie Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białostockiego na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022” za lata 2017 - 2018.
 21. Interpelacje i zapytania Radnych.
 22. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 23. Przyjęcie protokołu z obrad XI i XII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Podpisał:

Paweł Kondracki

Wiceprzewodniczący Rady

 

 

Białystok, 18 czerwca 2019 r.