Zawiadomienie GKNI.6620.10.27.2017

Dodana: 25 lipiec 2017 13:44

Białystok, dnia 25.07.2017r.

GKNI.6620.10.27.2017   

****************************************

                                                                                                  ****************************************

                                                                                                  ****************************************

Z A W I A D O M I E N I E

             Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.z 2017r. poz.1257)Starostwo Powiatowe w Białymstoku zawiadamia, że w sprawie postępowania administracyjnego mającego na celu aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Hołówki Małe gm. Juchnowiec Kościelny, zgodnie z dokumentacją geodezyjną sporządzoną przez geodetę uprawnionego Andrzeja Ignatowicza przyjęta do państwa zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 19.06.2017r. i zaewidencjonowaną pod nr P.2002.2017.2787 w zakresie:
1. Wykazaniu przebiegu linii granicznej wspólnej dla działki oznaczonej nr 3/1 z działką sąsiednią oznaczoną nr 3/2 na podstawie danych pozyskanych w wyniku terenowych pomiarów geodezyjnych , poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic pomiędzy w/w działkami na gruncie, w oparciu o złożone do protokołu zgodne oświadczenie woli osób będących stronami tego postępowania.
2. Zmianie pola powierzchni działki ewidencyjnej oznaczonej nr 3/1 z dotychczasowego 3,71 ha na obecne 3,7100 ha, zostały skompletowane niezbędny materiały.

             W związku z powyższym informuję, że w terminie siedmiu dni od dnia doręczenie niniejszego pisma można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać  wyjaśnienia w sprawie, składać swoje wnioski i zastrzeżenia.

             Powyższych czynności dokonać można w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, którego siedziba znajduje się w budynku położonym przy ulicy J.K. Branickiego 13, pok. 107, w godz. 800-1500.

             Po upływie w/w terminu w sprawie będącej przedmiotem niniejszego postępowania zostanie wydana decyzja administracyjna.

 

Z up. Starosty

Mirosława Drewnowska

Dyrektor

Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości