Zawiadomienie - Dz.Urz. - Starosta- Mince-2016

Dodana: 4 listopad 2016 15:17

INFORMACJA

STAROSTY  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 03 listopada 2016 roku

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

obrębu ewidencyjnego MIŃCE, gm. Choroszcz

 

    Zgodnie z art. 24a ust.8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2015, poz. 520 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego informuje, że  dane zawarte w projektach operatu opisowo – kartograficznego, objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzoną w obrębie ewidencyjnym MIŃCE, gm. Choroszcz, wyłożone do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w okresie od 21 września 2016 roku do 11 października 2016 roku, stały się z dniem 03 listopada 2016 roku danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

     

       Zgodnie z art. 24a ust.9 w/w ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.