Wykonanie Budżetu za I półrocze 2017

Dodana: 5 lipiec 2017 11:36

               ZARZĄD

POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

15-569 Białystok, ul. Borsucza 2

 

FNB. 3034.37.2017

Białystok, 29.06.2017 r

 

 

Jednostki Powiatu Białostockiego

 

Zgodnie z art. 266 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XLVII/430/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Zarząd Powiatu Białostockiego przystąpił do prac nad informacją o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Przygotowywana informacja, poza zestawieniem dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków jednostki, zawierać będzie część opisową, w której zamierza się przedstawić szczegółowo:

-           wykonanie dochodów w podziale na poszczególne źródła, ze szczegółowością jak w uchwale budżetowej (dział, rozdział, paragraf),

-           wykonanie wydatków w ujęciu rzeczowym, ze szczegółowością jak w uchwale budżetowej (dział, rozdział, paragraf),

-           przyczyny niewykonania (znaczącego odchylenia) planu dochodów i wydatków,

-           stopień zaspokojenia potrzeb w zakresie finansowania zadań powiatu,

-           uzyskane efekty z realizacji finansowanych zadań (szczególnie – zadań inwestycyjnych, remontów, zakupów inwestycyjnych) i stan zaawansowania – wg zestawienia, zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma (do pobrania ze strony internetowej www.powiatbialostocki.pl),

-           realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,

-           opis zdarzeń, mających istotny wpływ na realizację budżetu,

-           informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027,

-           informację o dokonanych umorzeniach/rozłożeniach spłaty na raty/odroczeniu terminów nie podatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy o finansach publicznych (kwota główna umorzenia/rozłożenia spłaty na raty/odroczenia terminu, liczba osób/jednostek, odsetki od kwoty głównej).

Ponadto, w związku z utrzymującym się stanem należności wymagalnych, proszę o dokonanie szczegółowej analizy wszystkich tytułów i złożenie informacji w sprawie podjętych działań windykacyjnych.

Zgodnie z paragrafem 3 wyżej wymienionej uchwały Rady Powiatu informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za pierwsze półrocze 2017 roku winna być przedłożona przez Dyrektora Zakładu i opracowana w szczegółowości planu finansowo-rzeczowego oraz obejmować na dzień 30 czerwca stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych, w szczegółowości obejmującej zobowiązania cywilnoprawne, publicznoprawne oraz zobowiązania wobec pracowników.

 

Z uwagi na to, że powyższe sprawozdanie powinno być przekazane Radzie Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r., uprzejmie proszę o przekazanie w terminie do dnia 17 lipca 2017 r. powyższej informacji (w formie elektronicznej na adres skarbnik@powiatbialostocki.pl, b.pieciul@powiatbialostocki.pl oraz w postaci papierowej – do kancelarii Starostwa Powiatowego w Białymstoku).  Informacja powinna obejmować zakres  wykonywanego i nadzorowanego wycinka budżetu (tj. zakres wykonywany przez jednostki organizacyjne, nadzorowane przez wydział Starostwa) - jako propozycji Wydziału (jednostki) do ujęcia w części opisowej informacji, przygotowywanej przez Zarząd Powiatu.

Pismo i druki do pobrania ze strony www.powiatbialostocki.pl 

 

 

Otrzymują:

  1. Dyrektorzy Wydziałów Starostwa – wszyscy (do opracowania zbiorczo odnośnie wykonywanych zadań)
  2. Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego (do opracowania zbiorczo odnośnie zadań wykonywanych przez wydział i nadzorowane jednostki)
  3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (w tym do opracowania zbiorczo odnośnie zadań wykonywanych przez nadzorowane jednostki)
  4. Powiatowy Urząd Pracy
  5. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
  6. Powiatowy Zarząd Dróg
  7. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  8. Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bukowisko”
  9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach (zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).

Załącznik:

załącznik inwestycyjny.docx