Uchwała rozstrzygnięcie konkursu

Dodana: 30 listopad 2016 13:47

 

Uchwała Nr 472/2016

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 30 listopada 2016 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr 458/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się wyboru oferty Fundacji Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie na realizację w roku 2017 zadań publicznych w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 182 166 zł.

2. Uzasadnienie uchwały zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Z podmiotem, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Podpisali:

Antoni Pełkowski – Starosta

Jolanta Den – Wicestarosta

Jan Kaczan – Członek Zarządu

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr 472/2016

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 30 listopada 2016 r.

 

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Białostockiego po zapoznaniu się z:

1. protokołem Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na realizację
w roku 2017 zadań publicznych w sferze  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  (stanowiącym załącznik do uchwały),

2. zbiorczą kartą oceny merytorycznej ofert,

postanowił przyznać dotację podmiotowi, który został  wymieniony w w/w uchwale oraz
w wysokości zarekomendowanej przez Komisję.

Oferta rekomendowana przez Komisję spełniła wszystkie wymogi formalne oraz uzyskała 100% możliwych do otrzymania punktów (wykaz uzyskanej punktacji znajduje się
w protokole oraz zbiorczej karcie oceny merytorycznej ofert).

Zarząd pozytywnie ocenił możliwość realizacji zadania określonego w przedłożonej ofercie. Wyłoniona oferta jest zgodna z celami, założeniami oraz zadaniem objętym otwartym konkursem ofert.

W związku z powyższym oferta spełnia wymogi określone w ustawie oraz
w otwartym konkursie ofert.

 

 

 

 

 

 

Podpisał:

Antoni Pełkowski – Starosta