Uchwała rozstrzygnięcie - kultura fizyczna

Dodana: 5 kwiecień 2017 09:01

Uchwała Nr 549/2017

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 4 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 517/2017 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Dokonuje się wyboru ofert w zakresie kultury fizycznej na rok 2017:

a)        Młodzieżowy Klub Sportowy „Sprząśla” w Supraślu „Organizacja Regionalnych Zawodów Jeździeckich w skokach i ujeżdżeniu - finał Ligi Podlasia 2017”- dofinansowanie w wysokości 4 250 zł,

b)        Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku „Upowszechnianie
i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie Powiatu Białostockiego”
- dofinansowanie w wysokości 5 750 zł,

c)        Fundacja „Maratony Kresowe” w Białymstoku - Międzynarodowy Rowerowy Maraton Kresowy MTB Wasilków „W Dolinie Rzeki, Na Skraju Puszczy” - dofinansowanie
w wysokości 6 000 zł.

2. Uzasadnienie uchwały zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Z podmiotami, o których mowa w § 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa określająca zakres
i warunki realizacji zadania publicznego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisali:

Antoni Pełkowski – Starosta

Jolanta Den – Wicestarosta

Jan Kaczan – Członek Zarządu

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr 549/2017

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 4 kwietnia 2017 r.

 

 

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Białostockiego po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na realizację w roku 2017 zadań publicznych
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, postanowił przyznać dofinansowanie podmiotom wymienionym w w/w uchwale oraz w wysokości zarekomendowanej przez Komisję na łączna kwotę 16 000 zł. Zadania rekomendowane przez Komisję spełniły wszystkie wymogi formalne oraz uzyskały ponad 60% możliwych do otrzymania punktów (wykaz uzyskanej punktacji znajduje się w protokole oraz zbiorczej karcie oceny merytorycznej ofert).

Zarząd pozytywnie ocenił możliwość realizacji zadań określonych w przedłożonych ofertach. Wyłonione oferty są zgodne z celami, założeniami oraz zadaniami objętymi otwartym konkursem ofert.

W związku z powyższym oferty spełniają wymogi określone w ustawie oraz
w otwartym konkursie ofert.

 

Podpisał:

Antoni Pełkowski - Starosta