Spotkanie dotyczące projektu dot. zintegrowanego programu rozwoju systemu kształcenia

Dodana: 13 lipiec 2016 15:22

Przemowa Pani Wicestarosty

W SIEDZIBIE Starostwa Powiatowego w Białymstoku odbyło się spotkanie dotyczące projektu: „ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZORIENTOWANEGO NA JAKOŚĆ I POTRZEBY REGIONALNEJ GOSPODARKI”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele powiatów województwa podlaskiego którzy, partnerzy projektu. Liderem zaś ma być Powiat Białostocki. Projekt swoim zasięgiem obejmie całe województwo. Przedmiotem działań będzie m. in. dystrybucja tzw. bonów na szkolenia osobom zainteresowanym podnoszeniem kwalifikacji. Beneficjenci będą mogli realizować dokształcanie bezpłatnie w dowolnie wybranej formie, np. poprzez Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, kursy umiejętności zawodowych czy studia podyplomowe. Dodatkowo projekt zakłada realizację różnorodnych form doradztwa zawodowego na wszystkich etapach realizacji przewidzianych zadań.

Projekt: „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” jest  opracowywany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu,
Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki oraz Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych we współpracy z Polskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO”.