Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin - Rzędziany na odcinku Rzędziany - Saniki

Dodana: 14 luty 2017 13:12

Operacja mająca na celu usprawnienie komunikacji w celu umożliwienia dostępu do obiektów użyteczności publicznej poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Przewidywane wyniki operacji: 2,931 km przebudowanej drogi.

Planowana operacja zaczyna się w miejscowości Rzędziany (poza węzłem „Rzędziany" na drodze krajowej S-8) w km 7+631,25 (projektu budowlanego) a kończy w km 4+700 (projektu budowlanego) przed miejscowością Saniki. W chwili obecnej droga jest niebezpieczna ze względu na niedostateczną, nienormatywną szerokość jezdni (3,5 - 4,0m). W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi w ramach operacji zostanie wykonana nawierzchnia szerokości 6,0m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości l,5m. Zwiększenie szerokości drogi w bardzo dużym stopniu poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego na łukach pionowych i poziomych, gdzie w chwili obecnej ograniczenie widoczności przy niewielkiej szerokości stwarza ryzyko powstania wypadku.

Nowa jakość drogi istotnie wpłynie na warunki funkcjonowania i sprzyjać będzie rozwojowi komunikacji zbiorowej. Operacja obejmuje wykonanie zatoki autobusowej wyposażonej w peron szerokości l,5m, odseparowany od jezdni krawężnikiem oraz zgodnie z zasadami lokalizacji rozmieszczenie przystanków komunikacji zbiorowej. Zadanie obejmuje rozbudowę skrzyżowania w km 6+079,30 z drogą powiatową Nr 1382B Sawino - droga 1381B i drogą gminną Nr 105522B Sawino - Leśnik!, która z uwagi na wprowadzenie czytelnego skrzyżowania o czterech wlotach o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, znacznie poprawi bezpieczeństwo na odcinku drogi powiatowej Rzędziany -

Saniki i w obrębie samego skrzyżowania. Zaprojektowane zostało oznakowanie pionowe z grupy wielkości „średnie" z tarczami pokrytymi folia odblaskową I. Oznakowanie poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe. Wykonanie oznakowania znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drodze powiatowej.