Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych

Dodana: 6 grudzień 2016 14:57

 UCHWAŁA NR 477/2016

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 06 grudnia 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki” oraz powołania Komisji Konkursowej wyboru Partnera oceniającej złożone oferty

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje, wynikającego z Działania 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. 

 

§ 2. Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu zintegrowanego pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki” stanowi załącznik do uchwały.   

 

§ 3. Do przeprowadzenia otwartego naboru powołuje się Komisję Konkursową wyboru Partnera w następującym składzie:

1)   Joanna Kondzior  – Przewodniczący Komisji

2)   Maria Marciszewska – Członek Komisji,

3)   Hanna Nikitiuk – Członek Komisji

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załączniki:

Ogłoszenie o naborze

zalacznik_nr_1_Formularz_oferty

zalacznik_nr_2_oswiadczenia