Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych

Dodana: 25 październik 2016 13:58

 

UCHWAŁA NR  458/2016

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 25 października 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych
w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015, poz. 1255) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2016 r. poz. 239 i 395.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Powiatu Białostockiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Ogłoszenie konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 2 zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, a także na stronie internetowej powiatu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisali:

 

Antoni Pełkowski – Starosta

Jolanta Den – Wicestarosta

Jan Kaczan – Członek Zarządu


Załącznik

do uchwały nr 458/2016

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 25 października 2016 roku

                       

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017

zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015, poz. 1255), art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016, poz. 239 i 395) Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych
w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

I Rodzaj zadania objętego konkursem:

Prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach: Choroszcz, Michałowo, Juchnowiec Kościelny.

II Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania w 2017 r. przeznacza się kwotę 182 166 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych) na rzecz wyłonionych organizacji pozarządowych.

 

III Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

 1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016, poz. 239 i 395).
 2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej mogą ubiegać się
  oferenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)        prowadzą działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b  ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2)        posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się
z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;

3)        przedstawią zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

4)        dają gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

a)    zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej           

    dokumentowaniem,

b)   zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
    w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

 1. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która:

1)        w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie    

rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego,

2)        wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania,

3)        organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę.

Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

 

 1. Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednej oferty.

IV Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania określają przepisy:

1)       ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej   

      (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255),

2)       ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

      (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395),

3)     ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885
 z późn. zm.).

 1. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy
  o wykonanie zadania publicznego na warunkach w niej określonych.

 

V Termin składania ofert:

26.10.2016 r. – 16.11.2016 r.

VI Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie musi być zrealizowane w całości  w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

 

 1. Nieodpłatna pomoc prawna ma być udzielana w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie w lokalach wyznaczonych przez powiat.

 

 1. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać powinni:

1)      adwokaci i radcy prawni,

2)      doradcy podatkowi (w zakresie prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej),

3)      osoba, która:

a)    ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

b)   posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

c)    korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

d)   nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.

VII Zasady składania ofert:

 1. Ofertę realizacji zadania należy sporządzić według wzoru, stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U. z 2016, poz. 1300). Druk do pobrania na stronie internetowej powiatu: www.powiatbialostocki.pl (w zakładce Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej).

 

 1. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty (w przypadku kopii każda ze stron powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby reprezentujące dany podmiot):

1)     aktualny statut podmiotu,

2)     aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru/ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3)     sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),

4)     zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

5)     dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia
w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,

6)     pisemne zobowiązanie do:

a)    zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b)   zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

7)     oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się
o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa
w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

 1. Oferty wraz z załącznikami mogą być składane osobiście w Kancelarii Ogólnej w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, w godzinach pracy Urzędu lub przesłane pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok.

Termin składania ofert upływa w dniu  16 listopada 2016 r.  W przypadku przesłania oferty pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem.

 

VIII Kryteria i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie Zarząd Powiatu Białostockiego powoła Komisję konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w Regulaminie pracy Komisji.

 

 1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej w oparciu o wymagania wskazane
  w niniejszym ogłoszeniu.

 

 1. Odrzuca się oferty i pozostawia bez rozpatrzenia:

1)        złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,

2)        złożone po terminie,

3)        których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,

4)        dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,

5)        złożone przez podmiot nieuprawniony,

6)        nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,

7)        podpisane przez osoby nieupoważnione,

8)        złożone bez dokumentów, o których mowa w dziale VII.

 

 1. Po odrzuceniu ofert niespełniających wymogów formalnych, Komisja dokona oceny merytorycznej pozostałych ofert według przedstawionych poniżej kryteriów, przyznając każdej ofercie odpowiednią ilość punktów:

1)        kwalifikacje i kompetencje zespołu osób realizujących zadnie, 1- 10 punktów;

2)        posiadane zasoby rzeczowe, 1- 5 punktów;

3)        liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, jaką oferent zamierza prowadzić, 1- 3 punkty;

4)        dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu, 1- 10 punktów;

5)        ocena kalkulacji kosztów przedstawionej oferty, 1- 5 punktów.

 

 1. Komisja konkursowa dokona wyboru oferty (maksymalnie 3) i ze swoich prac sporządzi protokół, który zostanie przedstawiony Zarządowi Powiatu Białostockiego.

IX Wybór ofert:

 1. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Białostockiego w formie uchwały, po zapoznaniu się z protokołem Komisji
  w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r.

 

 1. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie na stronie internetowej Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białymstoku. Dodatkowo podmioty zgłaszające oferty zostaną pisemnie powiadomione
  o decyzji Zarządu.

 

 1. Od uchwały Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie wyboru ofert nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

X Warunki realizacji zadania (umowa i przekazanie środków):

 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań.

 

 1. W przypadku, gdy oferent chce wprowadzić zmiany w umowie, w tym wprowadzić nową pozycję do kosztorysu finansowanej z dotacji, konieczna jest pisemna zgoda w formie aneksu do umowy.

 

 1. Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez obie strony we wskazanym w umowie terminie.

 

 1. Zleceniobiorca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowej i ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia
  29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

XI  Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez Powiat   Białostocki w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim oraz związanych z nimi kosztach:

 1. Wysokość dotacji na zadanie publiczne polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest ustalana corocznie przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu, w trybie i terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.), dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.

 

 1. Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2016 roku wynosiła 179 838 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych) na prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 1. Na realizację zadania w 2017 r. planuje się przeznaczenie dotacji w kwocie 182 166 zł (slownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych) na prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 

Podpisał:

Antoni Pełkowski - Starosta


ZAŁĄCZNIKI:

1. OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZOBOWIĄZANIU DO ZAPEWNIENIA POUFNOŚCI

2. OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZOBOWIĄZANIU DO ZAPEWNIENIU PROFESJONALNEGO I RZETELNEGO UDZIELANIA PORAD

3. OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU PRZESŁANEK WYKLUCZAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O POWIERZENIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Wzór oferty

Wzór sprawozdania