Mija rok pracy Rady Powiatu VI kadencji

Dodana: 22 listopad 2019 14:35

Obrady inauguracyjnej I Sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji (22 listopada 2018 r.) zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym  otworzył i poprowadził, najstarszy wiekiem Radny Senior Eugeniusz Siemieniuk.

Zaświadczenia o wyborze na Radnego Powiatu Białostockiego wręczyła radnym Beata Pona - zastępca Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej. Następnie najmłodszy wiekiem radny  Adam Backiel odczytywał kolejno nazwiska z listy radnych, w celu złożenia ślubowania. Złożyli je prawie wszyscy Radni VI Kadencji, oprócz Wiesława Dąbrowskiego, który był nieobecny. Podczas obrad I Sesji Rady Powiatu Białostockiego została powołana Komisja Skrutacyjna. Dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego oraz Wiceprzewodniczących Rady. Dalsze prowadzenie obrad I Sesji Rady Powiatu przekazano nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Powiatu Białostockiego Zenonowi Żukowskiemu. Następnie na wniosek radnych, po wprowadzeniu punktów do porządku obrad, dokonano wyboru Starosty, Wicestarosty oraz wybór członków Zarządu Powiatu Białostockiego. Od zwołania I sesji Rady Powiatu VI Kadencji, Radni obradowali już na 18 sesjach. Jako organ uchwałodawczy Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Do tej pory podjęto 157 uchwał.

W tym miejscu składamy wszystkim Radnym Powiatu Białostockiego wyrazy uznania za zaangażowanie i pracę poświęconą na rzecz mieszkańców. Życzymy dalszych sukcesów w działalności społecznej, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu  osobistym.