INFORMACJA STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 12 lipca 2017 roku

Dodana: 18 lipiec 2017 08:18

INFORMACJA

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 12 lipca 2017 roku

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

obrębów ewidencyjnych NIECKI i IWANÓWKA, gm. Turośń Kościelna

 

         Zgodnie z art. 24a. ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego informuje, że dane zawarte w projektach operatów opisowo – kartograficznych objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzoną w obrębach ewidencyjnych Niecki i Iwanówka, gm. Turośń Kościelna, wyłożonych do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w okresie od 30 maja 2017 roku do 20 czerwca 2017 roku, stały się z dniem 12 lipca 2017 roku danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

         Zgodnie z art. 24a ust. 9 w/w ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.