Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego o p. bielskiego

Dodana: 7 grudzień 2016 13:35

naglowek

Osoby, które mogą zostać zakwalifikowane do projektu musza spełniać następujące kryteria:

- mieć ukończone 18 lat
- zamieszkiwać Białystok, p. białostocki lub p. bielski

oraz spełniać jeden z poniższych warunków:

- być osobą bezrobotną zarejestrowaną z Powiatowym Urzędzie Pracy (ale tylko i wyłącznie zakwalifikowana do III profilu pomocy)
- należy potwierdzić zaświadczeniem
- być osobą nieaktywną zawodowo, która korzysta ze świadczeń pomocy społecznej lub korzysta z PO PŻ lub posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- należy potwierdzić zaświadczeniem

Jeżeli osoba spełnia łącznie kilka kryteriów - otrzymuje dodatkowe punkty, np. osoba bezrobotna korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej.

Przed rozpoczęciem kursu zawodowego, każdy z uczestników zostanie objęty wsparciem w postaci:

- wsparcia psychologa, doradcy zawodowego i pracownika socjalnego
- indywidualnego coachingu
- warsztatów rozwoju społeczno
- osobistego
- zajęcia prowadzone w 10osobowych grupach (automotywacja, rozwijanie inicjatywności, autoprezentacja i wizerunek, zarządzanie sobą w czasie, komunikacja) - warsztatów aktywnego poszukiwania pracy

ZAŁĄCZNIK:

ulotka