2017 Uchwała rozstrzygnięcie kultura

Dodana: 5 kwiecień 2017 09:12

Uchwała Nr 550/2017

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 4 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 516/2017 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się wyboru ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2017:

a)      Fundacja Aktywizacja w Łapach Dziecięco - młodzieżowy Festiwal Muzyczny – Debiuty 2017” - dofinansowanie w wysokości 3 900 zł,

b)      Stowarzyszenie „Uroczysko” w Supraślu „XXII Spotkania z Naturą i Sztuką Uroczysko 2017 projekt „Podzielmy się historią z nad Supraśli i Sokołdy” i „Supraśl Wołkowa” - dofinansowanie w wysokości  6 850 zł,

c)      Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Łapach Koncert „I przyszła wolność”- dofinansowanie w wysokości 4 000 zł,

d)      Towarzystwo Przyjaciół Supraśla w Supraślu, „Cykliczna Uroczystość (XVII edycja) wręczania nagrody im. „Henryka” za sławienie dobrego imienia Supraśla”- dofinansowanie w wysokości 1 100 zł,

e)      Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego
w Wasilkowie „XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im.
Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie”
- dofinansowanie w wysokości 5 000 zł,

f)       Kraina Puszczańskich Tradycji w Czarnej Wsi Kościelnej, „Nie zapomnijmy o tradycji”
(II edycja)
- dofinansowanie w wysokości 4 700 zł,

g)      Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży oddz. w Czarnej Wsi Kościelnej „Piknik etnograficzny na szlaku rękodzieła ludowego województwa podlaskiego 2017 r.”- dofinansowanie w wysokości 
5 250 zł,

h)      Stowarzyszenie „Załuki nad Supraślą” w Załukach „Kupalnoczka”- dofinansowanie
w wysokości5 000 zł,

i)       Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku „XIV Podlaski Festiwal Wielkanocny”- dofinansowanie w wysokości  7 200 zł.

2. Uzasadnienie uchwały zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Z podmiotami, o których mowa w § 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisali:

Antoni Pełkowski – Starosta

Jolanta Den – Wicestarosta

Jan Kaczan – Członek Zarządu

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr 550/2017

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 4 kwietnia 2017 r.

 

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Białostockiego po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na realizację w roku 2017 zadań publicznych
w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, postanowił przyznać dofinansowanie podmiotom wymienionym w w/w uchwale oraz w wysokości zarekomendowanej przez Komisję na łączną kwotę 43 000 zł. Zadania rekomendowane przez Komisję spełniły wszystkie wymogi formalne oraz uzyskały ponad 60% możliwych do otrzymania punktów (wykaz uzyskanej punktacji znajduje się w protokole oraz zbiorczej karcie oceny merytorycznej ofert).

Zarząd pozytywnie ocenił możliwość realizacji zadań określonych w przedłożonych ofertach. Wyłonione oferty są zgodne z celami, założeniami oraz zadaniami objętymi otwartym konkursem ofert.

W związku z powyższym oferty spełniają wymogi określone w ustawie oraz
w otwartym konkursie ofert.

 

Podpisał:

Antoni Pełkowski - Starosta