Kontakt

Dodana: 7 lipiec 2016 13:40

Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
tel. 85 740 39 51, fax 85 740 39 82
strona: www.powiatbialostocki.pl

Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości
ul. Branickiego 13 15-085 Białystok
tel. 85 740 63 95

Filia Wydziału Komunikacji w Łapach
ul. Piaskowa 9 18-100 Łapy
tel. 85 833 40 06

(z uwagi na stan epidemiczny filia zamknięta do odwołania)

Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul.Mickiewicza 3 15-213 Białystok
tel.85 74 39 436

Filia RPODGiK w Łapach
ul. Bohaterów Westerplatte 818-100 Łapy
(85) 715 23 82 (85) 715 23 82
lapy.podgik@st.bialystok.wrotapodlasia.pl


Interesanci Wydziału Komunikacji w celu umówienia wizyty proszeni są o kontakt pod numerem infolinii:

tel. kom 730 200 356 lub 730 200 736.

 


Godziny pracy Starostwa:

poniedziałki      8:00 - 15:00

pozostałe dni    7:30 - 15:00

w soboty Starostwo jest nieczynne

Dokumenty do rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji przyjmowane są w godzinach:

pon. 8:00 - 13.00, wt.-pt. 7:30 - 13:00

Płatności w Wydziale Komunikacji poza godzinami pracy kasy (kasa pracuje: pon. 8:00 - 13.00, wt.-pt. 8:00 - 13:00) wyłącznie za pomocą karty płatniczej (prowizja 2 zł)

Starostwo Powiatowe w Białymstoku przypomina, że osoby zamieszkałe w Białymstoku oraz osoby zainteresowane informacjami w sprawie pojazdów z wyróżnikiem rejestracyjnym BI powinny zgłosić się do : Urząd Miasta Białystok Departament Obsługi Mieszkańców Referat Rejestracji Pojazdów Adres: 15-085 Białystok ul. Jana Klemensa Branickiego 3/5 / sala 110 Telefon: 85 869 64 40


Wykaz telefonów w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

Wyszczególnienie

Nr telefonu

Nr pokoju

Biuro Obsługi Interesantów

85 740 39 51

10

SEKRETARIAT Starosty Jana Bolesława Perkowskiego
i Wicestarosty Romana Czepe

85 740 39 14

202

Starosta Jan Bolesław Perkowski

85 740 39 14
(sekretariat)

202

Wicestarosta Roman Czepe

85 740 39 14
(sekretariat)
k. 606 612 607

202

SEKRETARZ POWIATU Joanna Kondzior

85 740 39 54

213

Obsługa Rady i Zarządu Powiatu

85 740 39 76

5

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

85 740 39 95

210

Rzecznik prasowy

533 337 563

309

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Dyrektor

85 740 39 89

8

Zamówienia publiczne, sprawy majątku i jego ubezpieczeń

85 740 39 58

112

Obsługa informatyczna

85 740 39 28

2

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

85 740 39 97

122

Inwestycje i remonty, sprawy gospodarcze

533 330 854

 

KADRY – Samodzielne stanowisko d/s pracowniczych

85 740 39 61

204

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

85 740 39 70

111

Samdzielne stanowisko ds. zarządania ruchem na drogach powiatowych i gminnych
Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37(siedziba PZD)

85 740 22 17

Punkty nieodpłatnej Pomocy Prawnej

85 740 39 26 piętro -1

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

 

 

Skarbnik Marta Szczuka

85 740 39 64

212

Główny księgowy

85 740 39 62

211

Referat Budżetu

85 740 39 60

205, 206

Referat Księgowości

 

 

Kasa

85 740 39 85

209

Samodzielne stanowisko d/s audytu i kontroli wewnętrznej

85 740 39 62

211

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

 

 

Dyrektor i Z-ca Dyrektora

85 740 39 72

313

- pozwolenia na budowę Gmina: Łapy, Turośń Kościelna, Gródek, Czarna  Białostocka, Zawady, 

85 740 39 86

311

- pozwolenia na budowę Gmina:
Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Wasilków (sprawy fizyczne),

85 740 39 66

302

- pozwolenia na budowę Gmina:
Dobrzyniewo Duże, Michałowo

- przyjmowanie zgłoszeń: sieci, stacje kontenerowe

85 740 39 00

303

- zgłoszenia budowy i robót budowlanych,

85 740 39 83

304

 -pozwolenia na budowę w Gminach: Choroszcz (fizyczne), Supraśl (sprawy fizyczne),
- pozwolenia na budowę instalacji gazowych (wszystkie gminy),

85 740 39 77

301

- pozwolenia na budowę Gmina: Poświętne, Suraż, Tykocin, Supraśl (prawne), Wasilków (prawne), Choroszcz (prawne), Juchnowiec Kościelny (prawne),

- pozwolenia na budowę dróg, zjazdów (wszystkie gminy)

85 740 39 25

305

- pozwolenia na budowę dróg, zjazdów (wszystkie gminy),

85 740 39 25

305

- zaświadczenia o dodatkach mieszkaniowych,

- odstępstwa od warunków technicznych,

- przeniesienia pozwoleń na budowę i zgłoszeń budowlanych,

85 740 39 65

312

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

 

 

Dyrektor

Zastępca Dyrektora

 

-wydawanie licencji i zaświadczeń w zakresie krajowego transportu drogowego,
-przeprowadzanie kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych,
-wydawanie zezwoleń na dokonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym,
-uzgadnianie przebiegu linii komunikacyjnych z innymi organami samorządu terytorialnego,
-prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
-sprawowanie nadzoru i kontroli nad stacjami kontroli pojazdów na terenie Powiatu,
-wydawanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów,
-prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
-sprawowanie nadzoru i kontroli nad ośrodkami szkolenia kierowców,
-prowadzenie ewidencji instruktorów nauk jazdy,

 85 740 39 69

 85 740 39 75

 

120 

-informacja dotycząca rejestracji pojazdów

-wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych

-zgłaszanie zbycia pojazdów

-wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

-zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem

-dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym HAK, TAXI, VAT, L

85 740 39 27

85 740 39 01

 sala parter

-obsługa przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami

-czasowe wycofanie pojazdów z ruchu

-wydawania zaświadczeń

-wydawanie skierowań na stacje diagnostyczne

-wydawanie decyzji o nadaniu numeru identyfikacyjnego

-wyrejestrowanie pojazdu z urzędu

85 740 39 27

 

sala parter

- prowadzenie postępowań wyjaśniających i administracyjnych, nakładanie kar pieniężnych, obsługa prawna wydziału

 

85 740 39 80

121

- wydawanie praw jazdy,

- wydawanie wtórników praw jazdy,

- cofanie uprawnień do kierowania pojazdami,

- przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami

85 740 39 92

115

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 

 

Dyrektor

85 740 39 59

310

 • gospodarka odpadami
 • gospodarka wodna
 • ochrona przyrody (wycinka drzew i krzewów z działek nieleśnych)
 • ochrona powietrza
 • stanowisko d/s geologii

85 740 39 74

 

306

 • Plany urządzania lasu (zaświadczenia)
 • Gospodarka Leśna
 • Gospodarka odpadami
 • ochrona przyrody (wycinka drzew i krzewów z działek nieleśnych),
 • rejestracja łodzi,
 • wpis do rejestru roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych,
 • wydawanie kart wędkarskich

85 740 39 78

307

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

 

Dyrektor

85 740 39 87

7

Edukacja publiczna

85 740 39 68

4
Sprawy obywatelskie

85 740 39 68

85 740 39 81     

3,4

- nieodpłatna pomoc prawna

85 740 39 81

3
- sprowadzanie zwłok lub urn z prochami z obcego państwa

85 740 39 81

3

 

- świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka

85 740 39 68

4
- pomoc finansowa repatriantom

85 740 39 68

4
Biuro Rzeczy znaleźionych

85 740 39 81

3

Ochrona i promocji zdrowia

85 740 39 81

3

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

85 740 39 81

3

Realizacja projektów

85 740 39 68

85 740 39 10

4

124

Bezpieczeństwo i porządek publiczny, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna

85 740 39 67

207

WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI

 

 

Dyrektor

85 740 39 11 309

- kultura, kultura fizyczna i sport,

- stowarzyszenia,

- turystyka

- promocja

85 740 39 96 308

Stanowisko ds. bhp i p.poż.

85 740 39 92 45

WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

ul. Branickiego 13

 

 

Dyrektor – Geodeta Powiatowy

85 740 63 95

109

Z-ca Dyrektora

85 740 63 95

109

Sekretariat

85 740 63 95

109

Ewidencja Gruntów i Budynków (Michałowo, Poświętne, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy, Gródek)

85 732 82 18

102

Ewidencja Gruntów i Budynków (Czarna Białostockam, Juchnowiec Kościelny, Tykocin, Zabłudów)

85 732 45 98

107

Ewidencja Gruntów i Budynków (Choroszcz, Wasilków, Dobrzyniewo Duże, Supraśl, Zawady)

85 740 63 91

101

Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków

85 740 63 93

104

Odszkodowania

85 732 95 66

108

Gospodarowanie mieniem powiatu, użytkowanie wieczyste, przekształcenia

85 740 63 93 105

Drogi powiatowe i krajowe, trwały zarząd

85 732 45 98 106

Kierownik Referatu Gosp. Gruntami Nierolnymi

85 740 63 93 104

Wyłączenia i uzgodnienia (Łapy, Michałowo, Poświętne, Tykocin, Zabłudów, Zawady)

Scalenie - wymiany gruntów, klasyfikacja, rekultywacja

Wyłączenia i uzgodnienia, klasyfikacja

85 740 63 99

01

Obsługa prawna wydziału, egzekucja administracyjna

85 732 95 66 108

Wyłączenia i uzgodnienia (Choroszcz, Czarna Białostocka, Gródek, Juchnowiec, Supraśl, Suraż, Turośń, Dobrzyniewo Duże)

85 732 84 03 02

Kierownik Referatu Gosp. Gruntami Rolnymi

Wyłączenia i uzgodnienia gmina Wasilków, nadanie na własność działek dożywotniego użytkowania pod budynkami, wspólnoty gruntowe

85 732 84 03 03