Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r. w Powiecie Białostockim

Dodana: 14 styczeń 2020 13:30

Program wyrównywania różnic między regionami w 2020 r.

Zarząd Powiatu Białostockiego wyraził gotowość realizacji w 2020 r. „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Chodzi m.in. o likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub domach samopomocy, tworzenie spółdzielni socjalnych i likwidację barier transportowych.

W 2020 r. samorząd powiatowy jest realizatorem Programu w obszarach: B, C, D i F.  Projektodawcy z terenu powiatu białostockiego mogą składać wnioski zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów, dotyczących obszarów B, C, D, F i G Programu do 7 lutego 2020 r.  na adres Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok.

Adresatami pomocy w ramach poszczególnych obszarów mogą być:

1)    obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych
lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

2)    obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

3)    obszar D (likwidacja barier transportowych):

a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

c)  gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

4)    obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej albo przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej) - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2020 r.:

 • obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni   socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 • obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  • 90 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9 - miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • 80 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  • 270 000,00 zł dla autobusów;
 • obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej
  niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

Wnioski należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik do „Procedur realizacji programu wyrównywania różnic między regionami III” wraz z dokumentami określonymi w „Zasadach dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów  B, C, D, F i G” . Ponadto do wniosku należy dołączyć :

- oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację projektu – w wysokości całego kosztu realizacji projektu,

- w przypadku, gdy beneficjent jest podatnikiem VAT, VAT nie jest kwalifikowalny, pod warunkiem złożenia oświadczenia, iż będąc podatnikiem podatku VAT nie może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

- oświadczenie dotyczące pomocy publicznej.

Wniosek i załączniki powinny być opatrzone pieczątką oraz pieczątkami imiennymi osób, upoważnionych w imieniu podmiotu do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

Dodatkowe informacje dotyczące programu, procedur oraz wzór wniosku można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (w zakładce: O Funduszu ® Programy realizowane obecnie ® Program wyrównywania różnic między regionami III) lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku tel. 85 732-27-46.

Ponadto informujemy, iż wnioski w obszarze A: zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych w celu zapewnienia dostępności do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne oraz w obszarze E: samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące dofinansowania wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych, przyjmowane są w terminie od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2020 r. przez właściwy Oddział PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i obszaru E programu.