Deklaracja dostępności

Dodana: 20 wrzesień 2019 14:19

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-13

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR
W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.powiatbialostocki.pl spełnia wymagania w 93.69 %.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Ciszyński, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 740 39 28 oraz mailowo starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Do wejścia głównego oraz bocznego od ul. Borsuczej prowadzą schody. Wejście tylne jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się tam podjazd dla wózków inwalidzkich.

Kancelaria znajduję sie po prawej stronie od wejścia głównego.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia w piwnicy. W budynku nie ma windy. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich powinny kierować się do pokoju 045 gdzie zostanie wezwany odpowiedni urzędnik.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w piwnicy i na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 4 miejsca z tyłu budynku

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W starostwie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W kancelarii i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości, ul. Branickiego 13, 15-085 Białystok

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Elektrycznej. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich nie ma możliwości wstępu.

W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W wydziale nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W wydziale nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.Filia Wydziału Komunikacji w Łapach ul. Piaskowa 9 18-100 Łapy

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Piaskowej. Znajduje się tam podjazd dla wózków inwalidzkich

Rejestracja znajduje się na 1 piętrze po lewej stronie.

Dla osób na wózkach dostępny jest cały obiekt. W budynku jest winda i znajduje się na wprost od głównego wejścia.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W wydziale nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W wydziale nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Mickiewicza. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich nie ma możliwości wstępu.

W budynku nie ma dostępnej windy.

Przed budynkiem są miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W wydziale nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W wydziale nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.